Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

13.10.2023

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ - SAKATIN KAIVOSHANKKEEN YVA-SELOSTUS

Lapin ELY-keskus antoi elokuussa perustellun päätelmän Sakatin kaivoshankkeen täydennetystä YVA-selostuksesta. Viiankiaavan kaksinkertaisesti suojellun suon puolustajat toivovat lopullista voittoa kaivosuhasta. Kaivosta suunnitteleva AA Sakatti Mining aikoo kuitenkin lehtitietojen mukaan jatkaa suunnittelua. Mitä ELY-keskuksen päätelmä piti sisällään ja mitä se tarkoittaa?

--- Teksti: Marja Anttonen. Kuva: Iida Melamies ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 3/2023.

ELY-keskuksen mukaan täydennetty ympäristövaikutusten arviointiselostus sisälsi riittävät arvioinnit, jotta perusteltu päätelmä voitiin antaa. Tämä tarkoittaa, että YVA-selostusta ei tarvitse enää täydentää, kuten vielä edellisen YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen annetussa päätelmässä todettiin. Kuitenkin jos hanke muuttuu tai jos YVA:sta jatkoluvitukseen kuluu pitkä aika, voi olla, että tarvitaan ajantasainen perusteltu päätelmä YVA:n riittävyydestä, mikä voi edellyttää YVA:n täydentämistä.

Vaikka päätelmä voitiin antaa, johtopäätöksissään ELY kuitenkin toteaa, että hankkeessa aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia ja ympäristövaikutusten arviontiin liittyy edelleen epävarmuutta. Hankkeen jatkosuunnittelussa sekä lupa- ja päätöksentekomenettelyissä tulee täydentää arviointeja monelta osin. Tällaisia ovat esimerkiksi pohjavesimallinnus, vesienkäsittelymenetelmät, vesistökuormitus, melu ja pölyarvioinnit lopullisen toiminnan suhteen sekä luontovaikutukset suoluonnolle. ELY-keskus myös korosti lausunnossa sulkemisvaiheen suunnitelmien tärkeyttä jo lupahakemusvaiheessa, sillä Sodankylässä on myös muita jo toimivia tai suunniteltuja kaivoshankkeita, jolloin tietynlaisen, sulkemiseen kelpaavan maa-aineksen saatavuus voi olla rajallista. Parhaillaan suunnitellaan mittavaa moreeninottoa eri puolilta kunnan aluetta Kevitsan kaivoksen sulkemista varten.

Vaikutukset poronhoidolle merkittäviä

Hanke sijoittuu erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle Oraniemen paliskunnassa ja sen vaikutukset ulottuisivat myös Sattasniemen paliskunnan puolelle. Hanke sijaitsee ja sen vaikutukset ulottuvat paliskuntien keskeisille laidun- ja toiminta-alueille. Paliskunnat ja Paliskuntain yhdistys katsoivat lausunnoissaan YVA-selostuksesta, että hankkeen vaikutuksia ei oltu arvioitu riittävästi muun muassa pölyvaikutusten, yhteisvaikutusten ja kokonaisvaikutusten osalta ja että hankkeesta aiheutuisi Oraniemen ja saattaisi aiheutua huomattavaa haittaa Sattasniemen poronhoidolle.

Lapin ELY-keskus katsoi yhteysviranomaisen lausunnossaan, että hankkeesta aiheutuisi merkittäviä vaikutuksia poronhoidolle. ELY-keskuksen mukaan luvituksessa sekä hankkeen tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee turvata poronhoidon alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset maakuntakaavan määräysten mukaisesti sekä varmistaa riittävät neuvottelut paliskuntien kanssa. ELY-keskus katsoi, että hankkeen jatkoluvissa lupamääräyksillä tulee estää huomattavan haitan syntyminen poronhoidolle, mihin on esitetty porotalousselvityksessä erilaisia toimenpiteitä. Paliskuntia tulee ELY:n mukaan kuulla ja järjestää neuvotteluita.

Jatkossa muun muassa kaivostoiminnan laajuuden, kulkuyhteyksien, voimajohdon ja purkuputken haitalliset vaikutukset tulee pyrkiä minimoimaan hyvällä suunnittelulla ja lupamääräyksin. Kaivoksen toimintojen laajuutta ja sijoittumista tarkastellaan vaihemaakunta- ja osayleiskaavoissa. ELY-keskuksen lausunnon mukaan Viiankiaavan tokkakunnan poronhoidon estyminen ja mahdollinen erotusaitojen käytön estyminen sekä porojen kuljetusreittien muuttuminen alueella tulee ratkaista kaivoslain mukaisessa menettelyssä sekä toiminnan harjoittajan ja paliskunnan välisin sopimuksin. Tämä tarkoittaa Tukesin kaivoslupaprosessia, joka sijoittuu ajallisesti kaavoituksen jälkeen.

Alueen porotarhoihin voi kertyä pölyä ja porot käyttävät lunta vedenlähteenään. Kaivostoiminnan vaikutusalueella on myös heinän- ja rehuntuotannon peltoalueita, joihin kaivoksen pölylaskeumalla voi olla kielteisiä vaikutuksia myös tuotettavan ravinnon laadun tai maittavuuden osalta. Lapin ELY-keskus katsoi, että lupaviranomaisen tulee varmistua siitä, että pöly ei aiheuta toksisia vaikutuksia porojen terveyteen. Näistä ja muun muassa melun torjunnasta päätetään ympäristöluvassa. Yhteysviranomainen katsoo, että luvituksessa ja jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös kaivoksen toiminnan jälkeisiin vaikutuksiin poronhoidon osalta. Sen mukaan sulkemissuunnitelmasta tulee käydä neuvotteluita paliskuntien kanssa, jotta valittavat toimenpiteet ottavat huomioon poronhoidon tarpeet.

Sakatin toteuttaminen edellyttää lakimuutoksia

Sakatin kaivoshanke sijaitsee Viiankiaavan soidensuojelualueella. Alueella voimassa olevan asetuksen rauhoitussäännökset kieltävät muun muassa toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa suoalueen luonnonmukaista vesitasapainoa tai vahingoittaa maa- ja kallioperää. Tämä vuoksi hankkeen toteuttaminen edellyttää ELY-keskuksen mukaan Viiankiaavan soidensuojelualueen osalta soidensuojelulainsäädännön muuttamista. Viiankiaapa on suojeltu myös Natura 2000 -alueena, mikä tarkoittaa sitä, että kaivostoiminnalla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on Natura 2000 -verkostoon otettu. Laki edellyttää tämän varmistamiseksi Natura-arviointia. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteysviranomaisen lausunnon yhteydessä antamien lausuntojen mukaan hankkeen Natura-arvioinnissa ei edelleenkään täytetty asianmukaiselle arvioinnille asetettuja vaatimuksia. Natura-arvioinnin perusteella ei siten voida varmistua siitä, ettei Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshanke merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Tämä tarkoittaa, että luonnonsuojelulain mukaan hankkeelle ei saa myöntää lupia tai vahvistaa suunnitelmia.

Mikäli yhtiö täydentää Natura-arviointia ja sen perusteella viranomaiset toteaisivat, että hankkeesta ei aiheudu merkittävää heikennystä Natura-arvoille, hanke voisi edetä. Mikäli taas uuden arvioinnin johtopäätös viranomaisten taholta olisi, että hanke heikentää merkittävästi luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Naturaan, ja hankkeelle ei saa siksi antaa lupaa, voidaan hankkeelle hakea poikkeamislupaa valtioneuvostolta. Tämä edellyttää, että muutoin lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttävälle hankkeelle tai suunnitelmalle ei ole vaihtoehtoista ratkaisua ja että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä.

Seuraavat luvat ja suunnitelmat, joita kaivoksen perustaminen edellyttää ovat vaihemaakuntakaava, osayleiskaava, kaivoslupa, ympäristö- ja vesitalousluvat sekä luonnonsuojelu- ja vesilain mukaiset poikkeusluvat. Lupien myöntäminen kuitenkin viranomaislausuntojen perusteella edellyttää uutta Natura-arviointia, koska tehty ei ollut asianmukainen. Hankkeen toteutusmahdollisuudet näyttävät epävarmoilta lakimuutokset ja uuden Natura-arvioinnin tarve huomioiden. Moni hankkeen vastustaja toivoo, että kaivosyhtiö jo luopuisi hankkeesta lausuntojen myötä. Lehtitietojen mukaan AA Sakatti Mining aikoo kuitenkin viedä hanketta edelleen eteenpäin. Vuosien epävarmuus Viiankiaavan kohtalosta jatkuu.

ELY-keskuksen perusteltuun päätelmään voi tutustua sivulla: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/sakatin-monimetalliesiintyman-kaivoshanke-sodankyla

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto