Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

9.2.2024

LIITERI - POROLAIDUNTEN HOIDON JA KÄYTÖN SUUNNITTELUN TUKENA

Liiteri-palvelu on SYKE:n omistama ja ylläpitämä sähköinen palvelu, joka tarjoaa monipuolista paikkatietoa alueiden käytöstä ja ympäristön tilasta sekä niiden muutoksista koko Suomessa.

--- Teksti: Vilma Sanaksenaho, Jouko Kumpula ja Kari Oinonen ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 4/2023.

Liiterissä on kaikille kansalaisille avoin sisältö, mutta sitä voi käyttää myös kirjautuneena sopimuskäyttäjänä, jolloin saa käyttöönsä kartta-aineistoja, joita muut eivät näe eivätkä voi käyttää. Liiteri-palveluun on tuotettu poronhoidon parissa työskenteleville oma käyttöversio, joka sisältää avoimen version tietosisällön lisäksi poronhoidon palvelupakettina kaikki käytettävissä olevat poronhoitoon liittyvät paikkatietoaineistot. Paliskunnille ja niiden jäsenille annetaan erityisiä poro-roolin käyttäjätunnuksia. Näitä tunnuksia käyttämällä paliskunnat voivat käyttää poronhoidon paikkatietoja.

Poronhoitoon liittyvä Liiterin käyttöversio ja sen sisältämät tiedot on koottu ja tuotettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa POROT- ja TOKAT-hankkeissa. Tiedot Liiteriin tulevat suoraan monista tietolähteistä ja ovat usein ajantasaisimpia käytössä olevia tietoja. Palvelu ja sen käyttö on maksuton paliskunnille ja muun muassa Paliskuntain yhdistykselle. Paliskunnat ovat tähän asti voineet ylläpitää ja päivittää omia, laitumiin ja poronhoitoon liittyviä paikkatietojaan Poro-Harava -palvelussa yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Poro-Harava -palvelu lopetetaan vuoden 2023 lopussa ja sen korvaavan palvelun rakentamisen rahoitusta selvitetään parhaillaan. Poronhoidon tiedot ovat kuitenkin keskeytyksettä käytössä Liiterissä.

Poronhoidon paikkatietoja voidaan tarkastella ja käyttää Liiterissä yhdessä muiden palvelussa olevien paikkatietoaineistojen kanssa. Samalla eri aineistoja yhdistelemällä voidaan tuottaa erilaisia karttaversioita. Poronhoitoon liittyviä paikkatietoaineistoja Liiterissä ovat esimerkiksi paliskuntien rajat ja Luonnonvarakeskuksen tuottamat kartat erilaisista laitumista ja kasvillisuustyypeistä sekä maankäytön ja infrastruktuurin peitto- ja häiriöalueista paliskunnissa. Paliskuntien itse ylläpitämiä ja päivittämiä paikkatietoaineistoja Liiterissä ovat puolestaan:

  • Porojen eri vuodenaikoina käyttämät laidunalueet ja parhaat laidunalueet
  • Jäkälä- ja luppolaidunalueet
  • Laidunluokitukset (tarkka, yleistetty)
  • Porojen vuotuinen laidunkierto
  • Kierrot (syys-, kevät-) ja kuljetusreitit
  • Aitarakenteet (erotus-, siirto-, pyynti-, este-, laidun-, työ-, rautatie-este- ja valtakunnan esteaidat, veräjät, kämpät)
  • Ohut- ja paksulumiset alueet
  • Kokoamisalueet ja joenylityspaikat
  • Porokolarialueet
  • Paliskunnat ovat myös voineet itse merkitä alueelleen erilaisia häiriöalueita

Liiteriin on myös koottu paliskunnittain tietoa poronhoidosta pidemmältä ajalta. Muun muassa paliskuntien suurimmista sallituista eloporomääristä ja poronomistajien määristä sekä kunakin poronhoitovuotena luetuista elo-, teuras- ja lukuporomääristä on saatavissa taulukkotietoa. Myös eri petojen tappamista ja liikenteessä kuolleista poroista löytyy vuosittaista tilastotietoa palvelusta.

Liiteri-palvelun käytöstä

Laitumiin ja poronhoitoon liittyviä paikkatietoja voidaan yhdistellä, tarkastella ja tallentaa muiden Liiteri-palvelussa olevien tietojen kanssa. Liiterissä voi luoda itselle hyödyllisiä karttoja yhdistämällä näitä eri karttatasoja keskenään. Tällaisia poronhoidon kannalta tärkeitä tietoja voivat olla luonnonsuojelualueet, erämaa-alueet ja Natura-alueet. Liiterissä voidaan tarkastella esimerkiksi paliskuntien alueille kaivosrekisteriin merkittyjä alueita kuten kaivosalueita, kaivoslupahakemuksia, kaivospiirejä, kaivospiirihakemuksia, kullanhuuhdonta-alueita, kullanhuuhdontalupahakemuksia, malminetsintäalueita, malmin­etsintälupahakemuksia, valtauksia, valtaushakemuksia, varausilmoituksia ja varausilmoitus-hakemuksia. Liiteristä löytyy monipuolista paikkatietoa myös metsävaroista, kaavoituksesta, tiestöstä, erilaisista rakennuksista ja kiinteistöistä sekä myös asutustiheydestä. Nämä edellä listatut paikkatiedot päivittyvät säännöllisesti Liiterissä eri tiedontuottajien kautta. Liiteri-palveluun sisältyy monia toimintoja kartta-aineistojen hyödyntämiseksi. Näitä ovat matkan tai reitin pituuden mittaus tai tietyn alueen pinta-alan mittaus. Tämä alue voidaan rajata kartalle ja sen jälkeen hakea tarkemmin alueen sisältämiä tietoja. 

Karttaote Liiteri-palvelusta Kittilän alueelta. Karttakuvassa on valittuina tasoina yleistetty laidunluokitus, väestötiheys ja kaivostoiminnan alueita. 

Esim. laidunkarttojen tai maankäyttödatan sisältämiä tietoja voidaan hakea vapaavalintaiselle alueelle, jolloin voidaan arvioida kyseessä olevan alueen soveltuvuutta tietyn vuodenajan porolaitumeksi. Karttatyötilan tallentaminen mahdollistaa palaamisen aiemmin tehtyihin näkymiin ja karttakokoelmiin. Työtilan voi myös jakaa toiselle poromiehelle linkkinä. Kun poromieskollega on kirjautunut palveluun ja klikkaa linkkiä, saa hän käyttöönsä samanlaisen näkymän kuin linkin lähettäjä. Koottu karttanäkymä voidaan tulostaa paperille tai tallentaa pdf-tiedostona. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa lausunnoissa. Tuomalla karttanäkymään poronhoitoon ja laitumiin liittyvien tietojen lisäksi esimerkiksi alueet, joille on haettu malminetsintään, kaivoksiin ja kullanhuuhdontaan liittyviä lupia, voidaan tarkastella ja arvioida niiden sijaintia ja vaikutuksia poronhoidon kannalta.

Liiteri-palvelun hyödyntäminen poronhoidossa

Luken ja SYKE:n toteuttamassa POMURI-hankkeessa tehtyjen paliskuntien haastatteluiden perusteella Liiteri-palvelu nähtiin tarpeelliseksi välineeksi poronhoidon operatiivisessa toiminnassa sekä tilannekuvan saamisessa maankäytön kokonaislaajuudesta paliskunnissa. Vaikka paliskunnat tuntevat oman alueensa ja toimintansa, voi erilaisten laidunten sijainnin sekä maankäytön alueiden tarkastelu ja hahmottaminen kokonaisuutena kartalla olla erittäin hyödyllistä poronhoidon suunnittelussa sekä paliskunnan edunvalvonnassa ja osallistumisessa maankäyttöprosesseihin. Samalla erilaisia poronhoitosuunnitelmia tai erilaisten maankäyttösuunnitelmien todennäköisiä vaikutuksia poronhoitoon voidaan havainnollistaa karttoina.

Karttaote Liiteri-palvelusta Taivalkosken alueelta. Karttakuvassa on valittuina tasoina yleistetty laidunluokitus, väestötiheys ja luonnonsuojelualueet.

Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa porolaidunten kestävää käyttöä muun muassa pyrkimällä vähentää laidunpainetta sekä parantaa kesä- ja talvilaidunten tilaa valittavien toimenpiteiden avulla. Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmissa kuvataan paliskunnan tilanne kokonaisvaltaisesti mukaanlukien myös niitä alueita, jotka olisivat potentiaalisia parantamiskohteita tai elvyttämisalueita paliskunnan alueella. Suunnitelmien tekemisessä apuna voidaan käyttää kartta- ja tietopalvelu Liiteriä. Kartta-aineiston avulla voidaan suunnitella mitkä valittavat toimenpiteet voisivat sopia paliskuntien tilanteeseen parhaiten sekä kartoittaa myös niitä alueita, jotka olisivat potentiaalisia parantamiskohteita tai elvyttämisalueita paliskunnan alueella.

Paliskuntien laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmissa on valittavina toimenpiteitä, joissa edellytetään paliskuntia toteuttamaan muun muassa sellaisia toimia, joilla voidaan estää porojen kesäaikainen laidunnus ja tallaus tärkeimmillä jäkälälaidunalueilla, ohjata porojen kesälaidunnusta parhaille kesälaidunalueille ja samalla pois maatalousalueilta tai muilta sellaisilta alueilta, joilla porot aiheuttavat ongelmia. Liiterissä olevat paikkatietoaineistot voivat auttaa paliskuntia laidunten käytön ja laidunkierron suunnittelussa mahdollistamalla erilaisten ja eri vuodenaikoina käytettävien laiduntyyppien sijoittumisen ja määrien vertailut eri osissa paliskuntaa. Samalla Liiterissä on mahdollista tarkastella maankäytön, infrastruktuurin ja asutuksen sijoittumista eri osiin paliskuntaa. Nämä tarkastelut voivat auttaa porojen ohjaamista eri vuodenaikoina soveliaimmille laidunalueille muun muassa helpottamalla porojen paimennuksen tai toimivien laidunkierto- ja työaitojen suunnittelua.

Paliskunnat voivat myös arvioida ja osoittaa aikaisempaa paremmin ja havainnollisemmin Liiteri-aineistojen ja -työkalujen avulla olemassa olevien ja uusien maankäyttöhankkeiden vaikutuksia poronhoitoon. Kartta-aineistolla voidaan osoittaa suunniteltujen maankäyttöhankkeiden sijoittumista laidunten käytön ja poronhoidon toiminnan kannalta tärkeille alueille. Myös laidunten määrää ja merkitystä suunniteltujen maankäyttöhankkeiden vaikutusalueilla voidaan arvioida. Näiden lisäksi porojen laidunkiertoa sekä porojen kokoamista erotusaitoihin voidaan kuvata ja havainnollistaa karttaesityksinä. Kaikkiaan tämä avaa paliskunnille mahdollisuudet arvioida ja osoittaa maankäyttöhankkeiden vaikutuksia laitumiin, porojen laidunten käyttöön ja laidunkiertoon sekä poronhoitotöihin.

Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelman pilotointi -hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Projektipäällikkönä toimii Vilma Sanaksenaho, vilma.sanaksenaho ( et ) paliskunnat.fi0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto